Regulamin najmu skrytek depozytowych prowadzonych w CENTRUM DEPOZYTÓW BANKOWYCH W POZNANIU,
przez CDB POLSKA sp. z o.o. KRS 0000829881 , spisany w dniu 03.02.2020

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin okresla zasady korzystania ze skrytek depozytowych prowadzonych przez CENTRUM DEPOZYTÓW BANKOWYCH w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92 , KRS 0000829881 , REGON 385586800 , NIP 7792513663 .
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe sformułowania , mają one następujące znaczenie :
DEPOZYT – oznacza ruchomość , w szczególności papiery lub przedmioty wartościowe , pieniądze , dokumenty , metale szlachetne , biżuteria , dzieła sztuki lub inne rzeczy ruchome , zdeponowane przez Klienta w oparciu o zawartą umowę najmu skrytki depozytowej .
DEPOZYTARIUSZ – oznacza CDB POLSKA sp. z o.o. KRS 0000829881 , która prowadzi CENTRUM DEPOZYTÓW BANKOWYCH UL. MARCELIŃSKA 92 W POZNANIU .
DNI ROBOCZE – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .
GODZINY ROBOCZE – oznacza godziny od 9.00 do 18.00 w dniach roboczych
KLIENT – oznacza osobę fizyczną , osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej , zawierającą z Depozytariuszem umowę najmu skrytki depozytowej
NAJEM – oznacza najem Skrytki Depozytowej
REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin najmu skrytek depozytowych
SKARBIEC – oznacza wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych , pomieszczenie Depozytariusza zlokalizowane w budynku przy ul. Marcelińskiej 92 w Poznaniu . , służące do przechowywania Depozytu zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu w okresie najmu Skrytki Depozytowej .
SKRYTKA DEPOZYTOWA – oznacza wyodrębnione i zabezpieczone miejsce w szafie ze Skrytkami Depozytowymi , , które można wynająć za określoną opłatą na terenie Skarbca , w celu przechowywania Depozytu .
AWARYJNE OTWARCIE – Oznacza otwarcie Skrytki Depozytowej przez Depozytariusza bez użycia klucza , polegające na mechanicznym pokonaniu zabezpieczenia , powodujące uszkodzenie zamka i konieczność jego wymiany na nowy .
SIŁA WYŻSZA – oznacza zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym , którego wystąpienia nie można było przewidzieć , uniknąć ani mu zapobiec .
UMOWA – oznacza umowę najmu Skrytki Depozytowej pomiędzy Klientem a Depozytariuszem .

§ 2
PRZEDMIOT REGULAMINU

1.     Depozytariusz umożliwia swoim Klientom odpłatne przechowywanie Depozytów w Skrytkach Depozytowych zlokalizowanych w Skarbcu na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszym Regulaminie za wynagrodzeniem i opłatami dodatkowymi przewidzianymi w Cenniku.
2.       Depozytariusz wynajmuje Skrytki Depozytowe swoim Klientom, którymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym mogą to być zarówno rezydenci jak i nierezydenci Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
ZAWARCIE UMOWY

1.       Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do zawarcia Umowy i korzystania ze Skrytki Depozytowej.
2.       W celu zdeponowania Depozytu w Skrytce Depozytowej zawierana jest Umowa Najmu Skrytki Depozytowej pomiędzy Klientem a Depozytariuszem, określająca w szczególności następujące elementy:
a )   Zobowiązanie Depozytariusza do udostępnienia do korzystania Klientowi Skrytki Depozytowej
b )   Zobowiązanie Depozytariusza ochrony Skarbca z zachowaniem najwyższej staranności w kwestii zabezpieczenia Skrytki Depozytowej;
c )   Określenie okresu Najmu i wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu Najmu.
3.       Umowę Najmu może podpisać wyłącznie jedna osoba, która z tym momentem staje się Klientem.
4.       Klient zobowiązany jest do okazania Depozytariuszowi ważnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz umożliwienia wykonania kserokopii dokumentu, którym Klient legitymuje się. Depozytariusz nie odpowiada za sfałszowane dokumenty tożsamości lub posłużenie się dokumentem tożsamości przez osobę ku temu nieupoważnioną, jeśli dołożył należytej staranności celem identyfikacji osoby posługującej się dokumentem.
5.      W przypadku osób prawnych, oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 4, podstawowym dokumentem niezbędnym do zawarcia Umowy jest aktualny odpis z właściwego rejestru, dokumentujący sposób reprezentacji osoby prawnej oraz dane osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika niezbędne jest przedstawienie oryginału pełnomocnictwa do zawarcia Umowy najmu w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
6.      Klient może zawrzeć Umowę Najmu Skrytki Depozytowej na czas określony wskazany z Umowie. Przed upływem terminu Najmu Skrytki Depozytowej Klient może dokonać przedłużenia Umowy Najmu na dalszy czas określony składając stosowną dyspozycję Depozytariuszowi w drodze korespondencji email (jak również osobiście) oraz dokonując zapłaty wynagrodzenia należnego Depozytariuszowi zgodnie z Cennikiem przelewem bankowym na Rachunek Bankowy lub osobiście w biurze Depozytariusza.
7.      Klientowi nie przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z Umowy Najmu Skrytki Depozytowej na inne osoby, a w szczególności nie może zawrzeć umowy podnajmu ani oddać przedmiotu Najmu do bezpłatnego używania.
8.      Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Depozytariusza wynagrodzenia oraz innych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.
9.    Zwrotne wydanie Depozytu, zarówno przed upływem okresu Najmu, jak i po jego upływie następuje wyłącznie po uregulowaniu przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu na rzecz Depozytariusza, co w szczególności dotyczy wynagrodzenia oraz opłat dodatkowych.
§ 4

KORZYSTANIE ZE SKRYTKI DEPOZYTOWEJ

1.     Klient samodzielnie dysponuje zawartością Skrytki Depozytowej. Depozytariusz zapewnia Klientowi oraz osobom upoważnionym nieograniczony dostęp do Skrytki Depozytowej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i Regulaminu.
2.      Dla potrzeb korzystania ze Skrytki Depozytowej Klient otrzymuje klucz do przydzielonej w umowie Skrytki Depozytowej . Drugi klucz „ centralny „ posiada Depozytariusz . Tylko użycie obu kluczy spowoduje otwarcie Skrytki Depozytowej
3.     Depozytariusz nie posiada duplikatu klucza Klienta, nie może dorobić klucza do Skrytki Depozytowej, nie odpowiada także za szkody wynikłe ze zgubienia lub udostępnienia osobom trzecim przez Klienta klucza .
4.      Depozytariusz jest uprawniony do sprawdzenia i odnotowania tożsamości osoby dokonującej otwarcia Skrytki Depozytowej .
5.      Depozytariusz, w tym jego pracownicy i reprezentanci, nie będzie miał dostępu do zawartości Skrytek Depozytowych poza nadzwyczajnymi okolicznościami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Otwarcie Skrytki Depozytowej przez Depozytariusza zawsze będzie wymagało sporządzenia stosownego protokołu, nagrania video z czynności otwarcia Skrytki Depozytowej oraz powiadomienia Klienta o takiej okoliczności.
6.     Dostęp do Skrytki Depozytowej może być ograniczony z przyczyn opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w innych przypadkach, jeśli dostęp do Skrytki Depozytowej określonej osoby mógłby zagrażać bezpieczeństwu zawartości innych skrytek Depozytowych, o czym należy Klienta niezwłocznie poinformować. Z tego tytułu Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie.
7.      Depozytariusz ma prawo ograniczyć dostęp do Skrytek Depozytowych w razie nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia za Najem Skrytki Depozytowej lub innych opłat przewidzianych w Regulaminie lub Umowie.
8.   Depozytem nie mogą być:
a)      materiały promieniotwórcze, łatwopalne, wybuchowe, duszące, toksyczne, żrące;
b)    amunicja;
c)    broń;
d)   rzeczy pochodzące z przestępstwa;
e) środki odurzające i psychotropowe, narkotyki;
f)       materiały zagrażające życiu i zdrowiu;
g)     organy ludzkie lub zwierzęce, żywe lub martwe okazy zwierząt;
h)   rzeczy ulegające zepsuciu;
i)     rzeczy wydzielające zapach lub emitujące dźwięk;
j)         każda rzecz, która posiadanie według polskiego prawa jest zabronione.
9.   Klient i inne osoby upoważnione korzystając ze Skrytki Depozytowej nie mogą wnosić do Skarbca żadnych bagaży, z wyjątkiem będących w powszechnym użytku podręcznych teczek, aktówek lub torebek.
10.    Depozytariusz ma prawo wstrzymać wydanie zawartości Skrytki Depozytowej w oparciu o postanowienia sądu, prokuratora, Generalnego Inspektoratu Kontroli Skarbowej.
11.    Depozytariusz ma prawo wstrzymać wydanie zawartości Skrytki Depozytowej w oparciu o postanowienia wydane przez inne niż wskazane w pkt. 10. podmioty, o ile upoważnienie do takich działań wynika z przepisów prawa.
12.   Na podstawie nakazu przeszukania wydanego przez organ prowadzący postępowanie karne w stosunku do Klienta, Depozytariusz umożliwia dostęp do Skrytki Depozytowej uprawnionemu organowi celem dokonania otwarcia i przeszukania Skrytki Depozytowej przez ten organ.
13.    W przypadku uzyskania informacji o ogłoszeniu upadłości Klienta lub otwarciu likwidacji wstrzymuje się wydanie zawartości Skrytki do czasu zgłoszenia się syndyka masy upadłościowej lub likwidatora.
14.    Na postawie zarządzenia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne w stosunku do Klienta Skrytki Depozytowej lub czynności innego uprawnionego organu egzekucyjnego, Depozytariusz umożliwia dostęp do Skrytki Depozytowej komornikowi (organowi egzekucyjnemu) celem dokonania otwarcia Skrytki Depozytowej przez komornika lub inny organ egzekucyjny .
15.    Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa może być złożone przez Klienta
w formie z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie pisemnej
w obecności Depozytariusza. Pełnomocnictwo może być wyłącznie stałe i nieograniczone, nie dopuszcza się pełnomocnictw okresowych, czy w inny sposób ograniczonych.
16.      Pełnomocnictwo upoważnia do dysponowania Depozytem, jak i wprowadzania zmian w Najmie. Wszystkie postanowienia Regulaminu mówiące o Kliencie znajdują odpowiednie zastosowanie do pełnomocnika Klienta.
17.     Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
18.     Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Klienta poprzez oświadczenie złożone w korespondencji email nadanej z adresu email do korespondencji lub osobiście w biurze Depozytariusza. Odwołanie Pełnomocnika jest skuteczne z chwilą doręczenia w Godzinach Roboczych Depozytariuszowi oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.
19.    Jeżeli Klient udzielił pełnomocnictwa, które wygasa na skutek śmierci dostęp pełnomocnika do Skrytki Depozytowej zostaje wstrzymany, w przypadku otrzymania przez Depozytariusza odpisu aktu zgonu Klienta.
20.    W przypadku śmierci Klienta, Depozytariusz udziela informacji posiadania przez Klienta Skrytki Depozytowej na wniosek Sądu w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym lub na wniosek spadkobiercy, który jest wskazany w prawomocnym orzeczeniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia, za okazaniem oryginału któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów .
21.      Wszelkie koszty związane z procedurą udostępnienia Skrytki Depozytowej spadkobiercom Klienta ponoszą spadkobiercy Klienta solidarnie.
22.    Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności wobec spadkobierców Klienta za zmiany w zawartości Skrytki Depozytowej dokonane przez pełnomocników Klienta.Od chwili otrzymania odpisu aktu zgonu Klienta, Depozytariusz zobowiązany jest jedynie do nieudostępniania Skrytki Depozytowej pełnomocnikowi, który nie był upoważniony do dostępu do Skrytki Depozytowej po śmierci Klienta.
23. Depozytariusz udostępnia Skrytkę Depozytową spadkobiercom po przedstawieniu aktu zgonu Klienta oraz prawomocnego orzeczenia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy prawo do spadku przysługuje kilku spadkobiercom spadkobiercy zobowiązani są do przedłożenia prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub złożenia bezpośrednio Depozytariuszowi zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale majątku lub przedłożenia umowy o dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego. Wyłącznym dowodem śmierci Klienta jest akt zgonu Klienta, który pełnomocnik lub inna osoba musi udostępnić Depozytariuszowi w odpisie oryginału. Depozytariusz ma prawo zachować odpis oryginał aktu zgonu.
24.    Udostępnienie pełnomocnikowi, spadkobiercy lub syndykowi dostępu do Skrytki Depozytowej uzależnione jest od rozliczenia się przez te osoby zgodnie z Cennikiem z wszelkich zaległości za świadczone usługi na rzecz Klienta lub jego następców prawnych, przedstawicieli i pełnomocników przez Depozytariusza
25.     Na pisemne żądanie Klienta, Depozytariusz dokona Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej do której Klient utracił klucz w terminie do 7 dni od dnia, w którym żądanie Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej dotrze do Depozytariusza i pod warunkiem wcześniejszego uregulowania opłaty za Awaryjne Otwarcie Skrytki Depozytowej. Depozytariusz poinformuje Klienta lub jego pełnomocnika zgłaszających żądanie Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej o gotowości do otwarcia Skrytki Depozytowej i terminie tegoż za pośrednictwem środków komunikacji przewidzianych w Umowie. Awaryjne otwarcie Skrytki Depozytowej na żądanie Klienta i wydanie Depozytu nastąpi tylko w razie osobistej obecności Klienta
26.   Klient ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące procedury dostępu do Skrytki Depozytowej, jednakże Depozytariusz w interesie każdego spośród Klientów zastrzega sobie prawo nieudostępniania Klientom wyczerpujących informacji na temat danych dotyczących sposobu zabezpieczenia Skarbca.
27.    Na terenie Skarbca obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku lub urządzeń zagłuszających, przechwytujących, rejestrujących sygnały urządzeń alarmowych. Depozytariusz zapewnia pomieszczenie, w którym nie obowiązują ograniczenia w używaniu urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz i dźwięk, które jest przy tym wyłączone spod monitoringu obejmującego Skarbiec.
28.   Depozytariusz ma prawo wydalić z terenu Skarbca każdą osobę, która używa jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego w strefie do tego nieprzeznaczonej, a także rozwiązać z takim Klientem Umowę w trybie natychmiastowym, przy czym osobie takiej nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty uiszczonego z góry wynagrodzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób upoważnionych do dostępu do Skrytki Depozytowej .
29.   Osoby korzystające ze Skrytek Depozytowych podczas każdej wizyty w Skarbcu mają obowiązek spełnić wszystkie procedury bezpieczeństwa udostępnione im i opisane przez Depozytariusza .
30.   W przypadku zagubienia lub ujawnienia jakiegokolwiek elementu istotnego dla zabezpieczenia dostępu do Skrytki Depozytowej, Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Depozytariusza.
31.   Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Skrytki Depozytowej powstałej na skutek niezachowania przez Klienta zasad ostrożności wynikających z procedury zabezpieczenia dostępu do Skrytek Depozytowych.
32. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za utratę zawartości Skrytki Depozytowej, jaka nastąpiła na skutek niebezpieczeństwa, którego nie można było przewidzieć nawet przy zastosowaniu wysokiego stopnia staranności.
33. W sytuacjach nadzwyczajnych, uzasadnionych bezpieczeństwem osób, mienia w istotnych rozmiarach lub bezpieczeństwem zawartości SkrytekDepozytowych, Depozytariusz jest upoważniony do Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej przy zachowaniu dostępnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich bezpieczeństwa i poufności. Z czynności tej sporządzany jest protokół, czynność otwarcia Skrytki Depozytowej utrwalona zostaje nagraniem video, a Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony     .

§5

WYNAGRODZENIE I OPŁATY DODATKOWE

1.      Z tytułu Najmu Skrytki Depozytowej Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Depozytariusza wynagrodzenia w wysokości wynikającej z Umowy
2.      Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z góry za cały okres Najmu ze Skrytki Depozytowej.
3.      W przypadku, gdy Klient zgubi klucz i zażąda wymiany zamka do Skrytki Depozytowej, zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Depozytariusza oraz pokryć koszty w wysokości wynikającej z Cennika związane z Awaryjnym Otwarciem Skrytki Depozytowej i wymianą zamka lub wydaniem dodatkowej karty elektronicznej.
4.      Z uwagi na duże ryzyko uszkodzenia podczas Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej także kasety depozytowej, Klient w przypadku Awaryjnego Otwarcia, w toku którego doszło do uszkodzenia także kasety, zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany zamka Skrytki Depozytowej, jak i kosztów wymiany kasety depozytowej.

§6

ZMIANA REGULAMINU

1.       Depozytariusz zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
2.     Za ważne przyczyny uznaje się:
a)   zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany depozytariusz jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu,
b)    zmianę w systemach informatycznych lub systemach zabezpieczeń dostępu do Skarbca lub Skrytek Depozytowych, wykorzystywanych przez Depozytariusza, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia,
c)   wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu,
d)   urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów,
e)   konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
3.     W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Regulaminie Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy przed datą wejścia ich w życie. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.      Rozwiązanie Umowy Najmu Skrytki Depozytowej może nastąpić wskutek upływu okresu czasu na jaki została zawarta, wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Depozytariusza wskutek naruszenia przez Klienta postanowień Umowy.
2.      Na 5 dni przed upływem okresu Najmu Skrytki Depozytowej, Depozytariusz zawiadomi Klienta o zakończeniu okresu Umowy i wezwie go do odbioru Depozytu.
3.      Klient zobowiązuje się opróżnić Skrytkę Depozytową i zwrócić klucz najpóźniej w ostatnim dniu okresu Najmu, za który uiszczone było wynagrodzenie. W przypadku, jeżeli Klient zwalniając Skrytkę Depozytową nie zwraca klucza zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych za wymianę zamka Skrytki Depozytowej .
4.      W przypadku niezgłoszenia się Klienta po odbiór Depozytu, po upływie 30 dni od momentu zakończenia terminu Najmu Skrytki Depozytowej, Depozytariusz  może dokonać komisyjnego, Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej, która to czynność zostanie utrwalona na nagraniu video. Depozytariusz wedle własnego wyboru jest w takim przypadku na koszt Klienta uprawniony do:
a)    Złożenia wniosku o wyrażenie zgody na złożenie Depozytu do depozytu sądowego i, w przypadku uzyskania stosownej zgody sądu, do złożenia Depozytu do depozytu sądowego; lub
b)   sprzedaży przedmiotu Depozytu w toku licytacji, nad którą urzędowy nadzór sprawować będzie komornik sądowy lub notariusz;
c)   w przypadku Depozytów niezbywalnych (niemających wartości handlowej lub o znikomej wartości handlowej) Depozytariusz po 6 miesiącach od zakończenia terminu Najmu Skrytki Depozytowej może dokonać zniszczenia przedmiotu Depozytu, z której czynności zostanie sporządzony protokół.
5.       Jeżeli Klient nie odbierze Depozytu ze Skrytki Depozytowej i nie zwolni Skrytki Depozytowej do dnia zakończenia Umowy Najmu, zobowiązany on będzie do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze Skrytki Depozytowej obliczonej w następujący sposób: 400% wynagrodzenia miesięcznego wskazanego w Cenniku z tytułu Najmu Skrytki Depozytowej za każde rozpoczęte 30 dni przechowywania Depozytu po zakończeniu Umowy Najmu.

§8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Zawierając umowę Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Depozytariusza, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach niezbędnych do wykonywania Umowy.
2.      Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem pkt. 3. Regulaminu.
3.       Dane Klientów mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie organów władzy publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa polskiego.
4.      Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich weryfikowania i modyfikowania po uprzednio złożonym pisemnym wniosku.
5.       Dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach prawa polskiego.
6.       Depozytariusz zapewnia zachowanie w tajemnicy danych swych Klientów oraz zawartości Skrytek Depozytowych, pod warunkiem dochowania przez Klienta wszystkich zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie.
7.       Dane osobowe, przetwarzane są dla celów niezbędnych do:
a)   nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Depozytariusza;
b)    w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy.
8.      W przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta, Depozytariusz niezwłocznie, na żądanie Klienta usunie dane osobowe Klienta.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin oraz Umowa, jak również Cennik stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami.
2.       Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zgodnie z przepisem art. 306 § 1 Kodeksu Cywilnego prawem zastawu, w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Klienta na rzecz Depozytariusza, które wynikają z postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu. Zaspokojenie Depozytariusza jako zastawnika może nastąpić przez sprzedaż Depozytu objętego zastawem w drodze przetargu publicznego (publicznej licytacji), który przeprowadzi notariusz lub komornik, lub na drodze postępowania egzekucyjnego.
3.      Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu zostanie uznane za nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy, co oznacza, iż nadal będą wiążące, chyba, że z okoliczności wynika, iż strony nie zawarłyby Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Nieważne postanowienie za zgodą obu stron może zostać zastąpione ważnym postanowieniem.
4.     Przed zawarciem Umowy udostępniany jest Klientowi niniejszy Regulamin.
5.      W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
6.      W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa.
7.       Wszelkie spory na tle wykonania Umowy, za wyjątkiem, gdy Umowę zawiera konsument, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Depozytariusza.
8.      Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.      Treść Regulaminu wiąże Klienta z chwilą podpisania Umowy.
10.     Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące warunków przechowywania i zabezpieczenia Depozytów przechowywanych w Skarbcu.
9.11      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2020